Kenyon College
 

Jacob Epstein (American,1880-1959)